ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. За всяка стока на сайта и електронният магазин https://climamag.bg/ или www.climamag.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. Всички продукти, предлагани от нашия сайт, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Продуктите са нови, в оригинална опаковка. Гapaнциoнният cpoĸ зa cтoĸи, зaĸyпeни oт физичecĸи лицa, e 24 мeceцa. Зa юpидичecĸи лицa, зa oпpeдeлeни cтoĸи, гapaнциoнният cpoĸ мoжe дa бъдe и 12 мeceцa.

 Доставчикът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на продукти, когато:

Чл. 1.(1) Гаранционната карта на продукта е изгубена;

(2) Е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;

(3) Се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда;

(4) Е нарушена физическата цялост на изделието;

Чл. 2. В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от Доставчика или от оторизираните сервизи на партньорите му.

Чл. 3. Гаранционни условия, които важат за продукта/и изискващи монтаж:

Внимание: Преди да се отнесете към оторизираната сервизна фирма проверете в Инструкцията дали не е описан Вашия проблем.

Чл. 3.(1) Гаранционните условия важат само при условие, че услугата по продукта е извършена от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.

(2) Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от Потребителя.

Внимание: Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна! На загубена или увредена гаранционна карта дубликат не се издава.

(3) Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.

(4) Провеждането на годишната профилактика на климатични системи, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване, се налага поради евентуалното запушване, както на вътрешния така и на външния топлообменник от прах и мръсотия което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на климатичната система при нормална работа и при отклонение те се коригират. Извършването на профилактиката се осъществява от монтажно-сервизната фирма и се доказва чрез попълване е гаранционната карта в деня на извършване на услугата. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатичната система не може да се установи при какви условия е работила тя, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатното гаранционно обслужване и се заплаща от Потребителя по утвърдена тарифа, както и транспортните разходи.

(5) При температура под 0°С в режим на отопление да се осигури 24-часова работа на системата.

Чл. 4. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

Чл. 5. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

Чл. 6. Безплатно гаранционно обслужване включва:

Чл. 6.(1) Повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период;

(2) Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация;

(3) Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционен срок.

Чл. 7. Гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

Чл. 7.(1) Подправени данни в гаранционната карта на продукта;

(2) Не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в Инструкцията за употреба на продукта;

(3) Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;

(4) При сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение;

(5) Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа – съгласно БДС захранването е 220V ±5% или 380V ±5% или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от Застрахователната компания на Потребителя;

(6) При изрично изразено желание от страна на Потребителят да закупи и му бъде монтирана климатична система с по-малка от необходимата мощност. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото си и/или марката на климатичната система, за да не се компрометира. Гаранционна карта не се издава.

(7) Механично счупени или деформирани пластмасови детайли – лицев панел, турбина на вътрешно тяло, перка на външното тяло, въздушни филтри,антибактериални филтри, дистанционно управление и др.

(8) Почистването на инсталацията – филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

(9) При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта/и, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници.

(10) Потребителят не осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатичната система в рамките на работното време.

(11) Когато при диагностика, включително и на гаранционна климатична система, се установи, че същия е изправен и техническите му параметри са в нормите зададени от производителя, Потребителят е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти.

(12) Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.

I Осъществяване на гаранцията:

Чл. 8.(1) Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по гаранция се заплаща от Потребителя;

(2) Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 /тридесет/ дни.

(3) Производителят, вносителят, Доставчикът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и за престоя й в сервиза. Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова.

(4) Независимо от настоящата търговска гаранция, Доставчикът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. (112-115) от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към Доставчика или от оторизираните сервизи на партньорите чрез всяка една от посочените в сайта https://climamag.bg/ или www.climamag.bg контактни форми. Доставчикът указва на своите Потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

Надзорни органи: Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
 • Тел.: 02 980 25 24
 • Факс: 02 988 42 18
 • Гореща линия: 0700 111 22
 • Интернет страница: www.kzp.bg

Европейската платформа за Онлайн Решаване на Спорове

Интернет страницаhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/

II Гаранционни условия за Пелетни съоражения BURNIT

Чл. 9. Въвеждането в експлоатация и гаранцията на всички продукти BURNiT се поемат от лицензирани експерти на компанията BURNiT

ЗАЯВИ ПУСК СЕГА

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

CLIMAMAG не носи отговорност за възникнали проблеми относно пуск и гаранционни условия за всички продукти BURNiT. За въпроси относно свързани с пуск и гаранция, молим да се свържете с екипът на BURNiT.

Чл. 10. Въвеждане в експлоатация на Пелетни камини с водна риза

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза BURNiT е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).

(2) Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответнотоизделие.

(3) Осигурено електрическо захранване на 220 V.

(4) Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

(5) Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър.

Чл. 11. Въвеждане в експлоатация на Пелетни камини с въздушна циркулация

(1) За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с въздушна циркулация BURNiT е необходимод а са изпълнени следните условия:

(2) Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(3) Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).

(4) Осигурено електрическо захранване на на 220 V.

Чл. 12. Въвеждане в експлоатация на котли

За въвеждане в експлоатация на котли BURNiT – BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(2) Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(3) Осигурено електрическо захранване на 220 V.

(4) Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).

(5) Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

(6) Задължително монтиран трипътен вентил.

Чл. 13. Въвеждане в експлоатация на Пелетни горелки

За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки BURNiT – BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega,B URNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(2) Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела)

(3) Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(4) Осигурено електрическо захранване на 220 V.

(5) Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)

(6) Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

Чл. 14. Какво включа първоначалният пуск от сертифицирани служители на Burnit?

(1) Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).

(2) Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.

(3) Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“.

(4) Функционален тест на всички компоненти в уреда.

(5) Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).

(6) Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.

(7) Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта (т.IV / т.2.5) , и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да “персонализираме” фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др. За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

Чл. 15. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА “НЕС – Нови енергийни системи” ООД ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ BURNIT

“НЕС – Нови енергийни системи” ООД наричана за по кратко НЕС гарантира срещу дефекти в закупени стоки, както следва:

Чл. 15.(1) Гаранцията се изпълнява от НЕС чрез ремонт на закупената стока или подмяна на дефектни части, замяна или частично възстановяване на платената сума. При поискване, дефектиралите части или стоки трябва да бъдат изпратени към НЕС за сметка на купувача. Това се отнася по същия начин към всички услуги, които подлежат на гаранция. Замяна на дефектни стоки за изправни такива от същия тип се извършва по преценка на НЕС. Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или на дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или на неподходящ тип сграда, не подлежат на гаранционно обслужване. Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна. 11.2. НЕС осигурява безплатен ремонт или подмяна на дефектирали материали, които доказано, не са изпълнили изискванията според съответния стандарт в срок, съгласно следната таблица:

(2) Група продукти / Гаранционен срок (год)

 • Бойлери за стенен монтаж: 5
 • Бойлери за подов монтаж: 3
 • Термосифонни бойлери: 3
 • Слънчеви термални колектори: 5
 • Фотоволтаични системи: 5
 • Котли: 2
 • Камини: 1
 • Други: 1

НЕС няма да носи отговорност за щети от механично износване и/или промени, причинени от метеорологични влияния. Незначителни отклонения в цвета и/или увреждане на повърхността, които не оказват влияние върху функционирането на изделието, не са предмет на гаранцията.

(3) Гаранция за щети, причинени от форсмажорни обстоятелства или неправилна експлоатация не се осигурява. Експлоатацията се приема за неправилна ако инсталирането и експлоатирането на изделието не са били извършени съгласно упътването за инсталация употреба и поддръжка, доставено със съоръжението, или ако е използвано неподходящо гориво, или ако изделието е било инсталирано в среда с висока запрашеност или ако е използвана вода с агресивен химически състав, или ако изделието не е било инсталирано от упълномощен персонал, или ако подготвителните работи не са били извършени от упълномощен персонал, или ако пускът на изделието не е бил извършен от оторизиран от НЕС персонал или ако на оторизирания персонал не е била предоставена възможност да провери оборудването на място незабавно след възникването на дефект, както и ако няма доказателства за надлежно извършен пуск и ежегодна профилактика от оторизирана фирма за поддръжка. В гореизброените случаи НЕС няма да поеме отговорност за никакви разходи по отстраняване на повредата.

(4) Извършване на гаранционен ремонт или подмяна не води до удължаване на общия срок на гаранция. НЕС извършва гаранционно обслужване, само ако всички задължения по доставка на продукта са платени.

(5) Гаранцията не важи когато стоките са произведени в съответствие с дизайн или технически спецификации или модели или описания, предоставени от клиента. В такъв случай НЕС гарантира само качество на производство и качество на материала. В случай, че купувачът наруши някое от задълженията си, изложени в настоящите Купувачът се отказва изрично за себе си и правоприемниците си от твърдение за причинени преки или косвени щети или последващи щети и загуба на печалби в момента на покупката или дефект на закупената стока както и в случай на груба небрежност. Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или ако има дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или ако сградата е неподходяща, не подлежат на гаранционно обслужване.

Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.

III Гаранционни условия за Пелетни съоражения DI CALORE

Чл. 16. Пелетни камини с водна риза Di Calore

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза Di Calore е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – минимум 20 см.).

(2) Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(3) Осигурено електрическо захранване на 220 V.

(4) Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

(5) Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър.

(6) Осигурен приток на свеж въздух

Чл. 17. Котли Di Calore

За въвеждане в експлоатация на котли Di Calore е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Монтиран съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(2) Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(3) Осигурено електрическо захранване на 220 V.

(4) Подвързана водна помпа.

(5) Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

(6) Задължително монтиран трипътен вентил.

(7) Осигурен приток на свеж въздух

(8) Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър

Чл. 18. Пелетни камини с въздушна циркулация

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с въздушна циркулация Di Calore е необходимо да са изпълнени следните условия:

(1) Подвързана към коминно тяло, съобразно с Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

(2) Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).

(3) Осигурено електрическо захранване на 220 V.в.

(4) Осигурен приток на свеж въздух

Чл. 19. КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК

(1) Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).

(2)  Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.

(3) Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“.

(4) Функционален тест на всички компоненти в уреда.

(5) Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).

(6) Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.

(7) Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта, и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да “персонализираме” фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др.

ЗАЯВИ ПУСК СЕГА

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

IV Гаранционни условия за Пелетни съоръжения PRITY

Чл. 20. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

СЕРВИЗ ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЗАЯВИ ПУСК